e-Defter Nedir?

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter Uygulama Detayları

  • LOGO e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”‘ ve “Defter-i Kebir (Büyük Defter)” belgeleri, GİB’in belirlediği standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB’e kolayca gönderebilmektedir.
  • Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (Extensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmaktadır.
  • Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
  • Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.
  • e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
  • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.
  • e-Defter oluşturulurken eksik ve hatalı kayıtların otomatik tespit edilmesi ve raporlanması sağlanır
  • Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

e-Defter Avantajları

LOGO e-Defter uygulaması ile defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmekte, Defterlerin kaynağının doğruluğu, sonradan değiştirilmediği, belgelerin bütünlüğü e-imza/mali mühür ve başkanlık beratı ile garanti altına alınmaktadır.

Maksimum 200 MB’lık birden fazla dosyanın aynı anda oluşması ve paketlenmesi

Hatalı veri oluşumunun şematron kontrolleri ile engellenmesi

Hızlı implementasyon süreci

Web servis aracılığı ile güncel olmayan uygulamaya giriş yapılmasının engellenmesi , böylelikle yanlış berat yüklenmesinin önüne geçilmesi

Baskı, kağıt, kartuş, arşivleme, iş gücü ve zaman tasarrufu

Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik

Uzaktan erişim kolaylığı, uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak

İç denetim , hesapverilebilirlik, kayıt değiştirilmezliği ve güvenliği

e-Denetim için uygun altyapıyı oluşturmak

e-Defter Saklama Hizmeti

GİB tarafından onaylı Logo e-Defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri, elelktronik ortamda hazırlanarak ilgili berat dosyaları GİB’e iletiliyor.Aynı zamanda alınacak e-Defter Saklama Hizmeti ile üretilen e-Defter’lerin 10 yıl boyunca saklanması da Logo’da olanaklı kılınıyor.